SEO-комьюнити Collaborator в Telegram Присоединиться
Зарегистрироваться

Затверджено
наказом ФОП ЄРМОЛІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
№ 1 від 01 липня 2024 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Україна, м Миколаїв №1 від 01.07.2024

Цей Публічний договір про надання послуг (далі по тексту - Оферта) є пропозиція Фізична особа-підприємець ЄРМОЛІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, ідентифікаційний номер 3209319067, що зареєстрований за адресою: Україна, 54039, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Безіменна, будинок 87, квартира 72, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2010350000000587741 від 27.06.2024, є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5% (не платник ПДВ) в Україні (далі - Виконавець) укласти Публічний договір на надання послуг на викладених нижче умовах.

Умови цього Публічного договору про надання послуг можуть бути прийняті Замовником шляхом повного і беззастережного прийняття його умов. Часткове прийняття цього Договору або прийняття його умов з застереженням не допускається.

Цей Публічний договір про надання послуг укладається шляхом акцепту Замовником його умов і діє в електронній формі.

Виконавець залишає за собою право змінювати умови Оферти шляхом розміщення її нової редакції за вказаною в цій Оферті адресою і в порядку, визначеному нею.

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

1.1. Для цілей цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях:

Оферта - цей документ Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://collaborator.pro/offerta-ua.

Система collaborator.pro (далі по тексту - Система) — система, що об’єднує Замовників та володільців ресурсів для розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет (інформаційних майданчиків), та яка розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://collaborator.pro/.

Пошукова система - програмно-апаратний комплекс, інтерфейс якого розміщено в мережі Інтернет, призначений для пошуку користувачами інформації в мережі Інтернет.

Пошуковий запит - текстовий запит на пошук інформації в мережі Інтернет, який Ви самі ввели в рядку пошуку інтерфейсу Пошукової системи.

Сторінки результатів пошуку - сторінки сайту в мережі Інтернет, що містять посилання на ресурси мережі Інтернет (сайти, веб-сторінки), відібрані Пошуковою системою по пошуковому запиту.

Інформаційна кампанія - сукупність дій по розміщенню статей за допомогою Системи, створюваних Замовником після акцепту Оферти. Кожна Інформаційна кампанія має свій унікальний номер, який присвоюється Виконавцем при її створенні.

Послуги Виконавця - послуги інформаційного характеру з надання Замовнику доступу до Системи для самостійного складання та ведення Замовником Інформаційної кампанії за принципами Пошукової реклами відповідно до умов Оферти і вимог Системи.

Акцепт Оферти - повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у пункті 6.4.1. та розділі 7 Оферти. Акцептом Оферти укладається Договір.

Договір - угода між Замовником та Виконавцем, укладена на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт цієї Оферти.

1.2. У Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п.1.1. Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: в першу чергу - законодавством України, в другу чергу сформованим (загальновживаним) в мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Виконавець відповідно до цієї Оферти надає Замовнику доступ до Системи для використання функціоналу Системи для проведення Інформаційних кампаній за допомогою особистого кабінету Замовника в Системі, на умовах цієї Оферти за плату, а Замовник оплачує Виконавцю вартість наданих Послуг.

2.2. Для проведення Інформаційних кампаній Замовник самостійно використовує програмний інтерфейс пошуку по каталогу інформаційних майданчиків Системи.

2.3. З огляду на специфіку наданих Послуг, Послуга вважається наданою в момент надання Замовнику права доступу до Системи для проведення Інформаційних кампаній Замовника й інше підтвердження надання Послуги за цією Офертою не потрібно.

2.4. Сторони визнають, що право доступу до Системи вважається наданим в момент надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу в розмірі 100% (Сто відсотків) від загальної вартості наданих Послуг.

2.5. Загальна сума, передбачена цим Договором, відображає вартість всіх послуг, наданих за період його дії, відповідно до актів виконаних робіт, які є невід'ємною частиною даного Договору.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються тільки щодо Інформаційної (-их) кампанії (-ій), для якої (-их) Замовником здійснений Акцепт Оферти.

3.1.1. Доступ до форми для створення Інформаційної кампанії Замовнику (представнику Замовника) надається за умови авторизації Замовника в якості зареєстрованого користувача Системи шляхом введення логіна і пароля Замовника.

3.2. Замовник не має права передавати свої права за цією Офертою будь-якій третій стороні.

3.3. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність реєстраційних даних (логін і пароль). Всі дії, здійснені щодо Інформаційних кампаній з використанням логіна і пароля Замовника, вважаються здійсненими Замовником на його розсуд і з його згоди. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна і пароля Замовника. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Замовника третіми особами.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до Договору, укладеного на умовах цієї Оферти.

4.1.2. Забезпечити конфіденційність щодо Замовника (представника Замовника) і його Інформаційних кампаній, в тому числі за допомогою надання доступу до Інформаційної кампанії тільки при вводі логіна і пароля Замовника.

4.1.3. Сторони погодилися, що умова збереження конфіденційності реєстраційних даних (включаючи персональні дані) не поширюється на випадки використання Виконавцем таких даних з метою виставлення Замовнику рахунків для надання Послуг та оформлення з Замовником актів здачі-приймання Послуг. У зазначених документах вказуються дані (в тому числі персональні дані) та реквізити, надані Замовником.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовникові Послуг за Договором з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню Послуг, на час усунення таких причин.

4.2.2. Призупинити надання Послуг за цим Договором та / або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом повідомлення Замовника у випадках порушення Замовником зобов'язань та / або гарантій, прийнятих відповідно до Договору.

4.2.3. Виконавець має всі права з надання Послуг, дані права не порушують авторських та інших прав третіх осіб і відповідають законодавству України, в тому числі в галузі реклами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язується:

5.1.1. Оплатити Послуги Виконавця за Договором у встановлені в цій Оферті терміни і порядок.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Призупинити або припинити Інформаційну кампанію в будь-який час.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Звітний період надання Послуг встановлюється в межах календарного місяця.

6.2. У зв'язку із застосуванням Виконавцем спрощеної системи оподаткування вартість Послуг Виконавця визначається без ПДВ.

6.3. Оплата Послуг Виконавця проводиться Замовником в гривні в безготівковому порядку.

6.4. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати Послуг. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виставлення Виконавцем Рахунку сплачує авансовий платіж в розмірі 100% (Ста відсотків) від загальної вартості Послуг.

6.4.1. Умова про акцепт Оферти. Оплата Замовником Рахунку є Акцептом Оферти, свідчить та  підтверджує укладення Договору на умовах цієї Оферти.

6.5. В цілях Договору приймається оплата Послуг в безготівковій формі з розрахункового рахунку Замовника.

6.6. Замовник зобов'язується негайно повідомити Виконавця про здійснену оплату Послуг в рамках цієї Оферти.

6.7. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.8. Цим Сторони домовилися, що в разі, якщо на момент припинення або розірвання Договору сума сплаченої Замовником передплати Послуг перевищує вартість фактично наданих Замовнику за Договором Послуг, то різниця між зазначеними сумами визнається внесеною Замовником в рахунок оплати (передплати) Послуг Виконавця в рамках інших (в тому числі майбутніх) договорів, за винятком випадків:

1) коли інше прямо передбачено умовами Оферти;

2) коли інше додатково погоджене Сторонами при припиненні або розірванні Договору. Ця умова залишається в силі й діє також після розірвання або припинення Договору.

6.8.1. У момент надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу відповідно до пункту 6.4 Оферти, в розмірі 100% (Ста відсотків) від суми авансового платежу, Виконавець формує Акт здачі-приймання Послуг на зазначену суму. Протягом 10 (десяти) днів після закінчення звітного періоду Замовник зобов'язаний прийняти Послуги шляхом підписання Акту, або пред'явити мотивовані заперечення щодо приймання наданих Послуг. Якщо протягом зазначеного строку від Замовника не надходило підписаного Акту або мотивованих письмових заперечень, то Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і прийнятими Замовником в зазначеному в Акті обсязі, а Акт здачі-приймання Послуг набуває чинності двостороннього за підписом Виконавця.

7. АКЦЕПТ ОФЕРТИ І УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Замовник проводить Акцепт Оферти:

7.1.1. У разі укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг на підставі виставленого Виконавцем Рахунку.

У разі якщо Акцепт Оферти (оплата Рахунку) не був проведений протягом встановленого в Рахунку строку оплати, не визнається Акцептом Оферти платіж з порушенням зазначеного в Рахунку строку, і Виконавець залишає за собою право не надавати доступ до Системи.

7.2. Відносно однієї Інформаційної кампанії можуть бути укладені послідовно декілька Договорів, Договір може бути укладений щодо кількох Інформаційних кампаній.

8. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

8.1. Акцепт Оферти Замовником, зроблений згідно з розділом 7 Оферти, створює Договір (стаття 642 Цивільного Кодексу України) на умовах Оферти.

8.2. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє:

а) до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг, або

б) до моменту розірвання Договору.

8.3. Замовник погоджується й визнає, що внесення змін до Оферти призводить до внесення цих змін до укладеного й діючого між Замовником та Виконавцем Договору, й ці зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.

8.4. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом строку дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваний:

9.1.1. За згодою Сторін в будь-який час.

9.1.2. За ініціативою однієї з Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони.

9.1.3. З інших підстав, передбачених цією Офертою.

10. ГАРАНТІЇ

10.1. Протягом строку дії Договору Виконавець докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі строки. При цьому, Виконавець не гарантує відсутності помилок і збоїв відносно роботи Системи.

10.2. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Виконавець не надає будь-яких інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо відповідності (невідповідності) Послуг конкретним цілям Замовника.

10.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

10.3.1. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника):

а) повністю ознайомився з умовами Оферти,

б) повністю розуміє предмет Оферти і Договору,

в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.

10.3.2. Замовник (представник Замовника) володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / або чинним законодавством України.

11.2. Ні в якому разі Виконавець не несе будь-якої відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності Замовника та / або третіх осіб;

б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх осіб незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за Договором, а також використання / неможливість використання Замовником та / або третіми особами будь-яких засобів і / або способів передачі / отримання інформації.

11.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, в тому числі: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини сторін, дії і акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачені обставини і непідконтрольні сторонам події та явища, але не обмежуючись зазначеним.

11.4. Замовник несе відповідальність в повному обсязі за:

а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про медіа, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми інформації і матеріалів, на які Замовник встановлює Посилання з Рекламного оголошення, вибір ключових слів, використання сайту (доменного імені сайту), на який встановлене Посилання, інші дії, здійснювані ним в якості Замовника та / або виробника інформаційних послуг.

12. IНШI УМОВИ

12.1. Договір, його укладення та виконання регулюються чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. Якщо суперечки між Замовником та Виконавцем щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в суді в порядку, передбаченому чинним законодавством.

12.2. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні:

1) по електронній пошті

а) на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним при створенні Інформаційної кампанії, з адреси електронної пошти Виконавця, зазначеної в розділі 13 Оферти в разі, якщо одержувачем є Замовник, і

б) на адресу електронної пошти Виконавця, зазначеної в розділі 13 Оферти, з адреси електронної пошти Замовника, зазначеної при створенні Інформаційної кампанії;

2) по факсу;

3) поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки,

4) системами елекстронного документообігу, зокерма "Вчасно". 

12.3. У разі, якщо одне або більше положень Оферти з будь-якої причини є недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти (Договору), які залишаються в силі.

12.4. Не суперечачи умовам Оферти, Замовник і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документу.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

ФОП ЄРМОЛІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Юридична адреса: Україна, 54039, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Безіменна, будинок 87, квартира 72
ІПН 3209319067
Р/р № UA343052990000026000050582764
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299

_______________ ЄРМОЛІНА О. С. М.П.

Согласно нашей политике использования файлов cookie мы обрабатываем их для обеспечения наилучшего пользовательского опыта